Privacybeleid

1.1 uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend
therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO
(Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een
andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen
die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te
voeren, is een verwerkers overeenkomst afgesloten waarin geheimhouding is
geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en
meenemen (dataportabiliteit).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt
worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het bestellen van Chinese kruiden bij de Natuurapotheek.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de
financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan
opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal
ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De
gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U
heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel
van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 15
jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze
gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek,
eerder te laten verwijderen.
Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij
komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
1.2 Privacy op uw Factuur
OP de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw
zorgverzerkaar:
• Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld “behandeling

Acupunctuur (24104)
• De kosten van het consult